Договаряне без обявление - „Следгаранционна поддръжка на софтуерна система за управление на работни процеси и документи „Архимед/Archimed ECM“

Решение за откриване на процедура - договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Следгаранционна поддръжка на софтуерна система за управление на работни процеси и документи „Архимед/Archimed ECM“ и осигуряване експертна помощ при съпровождане експлоатацията и интеграцията на работните процеси и системи в ЦППКОП“

Покана за участие

12.03.2015 14:20:00

Протоколи и доклади на комисиите

30.03.2015 14:55:00

Доклад от заседание на комисия.

Решение за класиране на участник

30.03.2015 15:06:00

Решение за класиране на участник

Договори и споразумения

16.04.2015 18:45:52

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения