Съобщения за медиите

СЪОБЩЕНИЕ

 

От Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

 

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност уведомява заинтересованите лица, че откри

 

Процедура на договаряне без обявление, по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на системата за управление на работни процеси и документи Archimed ECM и осигуряване на експертна помощ при съпровождане експлоатацията и интеграцията на работни процеси и системи в ЦППКОП“.

Дата на публикуване на обществената поръчка в РОП: 25.03.2016 г.

Изискуемата информация за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки, по партидата на възложителя под ID № 722290.

Одобрената с решението покана за участие и приложенията към нея са достъпни в профила на купувача.

Заглавие Дата Файл
Съобщения за медиите 2016-03-25 12:26:00 Изтеглете файл