Примерни договори

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички приложения от офертата на класирания на първо място участник (чл. 101е, ал. 1 ЗОП).

Заглавие Дата Файл
Договор по позиция 2 2016-04-14 17:28:00 Изтеглете файл
Договор по позиция 1 2016-04-14 17:26:00 Изтеглете файл